Kulturalna szkoła na Mazowszu


 • Piątek 13 maja 2022
 • facebook share twitter share
Kulturalna szkoła na Mazowszu

Muzeum Jana Kochanowskiego przystąpiło do programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu". Oferta skierowana jest do zorganizowanych grup szkolnych z Województwa Mazowieckiego.

Mogą one skorzystać z oferty wybranej instytucji kultury, w preferencyjnej cenie biletu 1 zł od jednego uczestnika.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, karty zgłoszenia.

Program realizowany jest przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik do uchwały nr 711/320/22
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 maja 2022 r
Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

§ 1.
Informacje ogólne

 1. Inicjatorem programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, zwanego dalej „Programem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Program jest realizowany przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, wymienione w załączniku nr 1 do Programu.
 3. W ramach Programu zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty instytucji kultury, o których mowa  w ust. 2, za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika.
 4. Program jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego i będzie realizowany w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


§ 2.
Cele i zadania
 
Program jest organizowany w celach:

 1. powszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne;
 2. inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających uczniów do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu;
 3. rozwijania zainteresowań i kreatywności mazowieckich uczniów poprzez korzystanie z różnych form działalności kulturalnej;
 4. umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.


§ 3.
Warunki uczestnictwa
 

 1. Do udziału w Programie uprawnione  są uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.
 2. W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.)
 3. Warunkiem skorzystania z  Programu jest złożenie przez szkołę do wybranych instytucji kultury wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.
 4. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.
 5. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym  dokonuje instytucja kultury.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia się na  stronach internetowych instytucji kultury.


§ 4.
Finansowanie

 1. Środki finansowe na realizację programu będą przekazane instytucjom kultury w ramach dotacji podmiotowej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, przyznane w ramach dotacji podmiotowej stanowią  uzupełnienie rzeczywistej ceny oferowanych usług w ramach Programu w celu pokrycia utraconych przychodów.
 3. W przypadku wykorzystania przez daną instytucję kultury środków przekazanych na realizację programu, instytucja może złożyć wniosek o zwiększenie przyznanej jej  dotacji podmiotowej o dodatkowe środki przeznaczone na  kontynuację realizacji Programu.
 4. O wysokości przyznanych w ramach Programu środków finansowych instytucja kultury zostanie poinformowana pismem przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


§ 5.
Sprawozdawczość
 

 1. Każda instytucja kultury, realizująca Program jest zobowiązana do składania miesięcznych sprawozdań dotyczących realizacji Programu do 10-go  każdego miesiąca na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Programu.
 2. Każda instytucja kultury przystępująca do Programu jest zobowiązana do rozliczenia dotacji podmiotowej za 2022 r. w zakresie wykonania Programu w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Programu, z uwzględnieniem szczegółowego rozliczenia finansowego. Do rozliczenia należy załączyć kopię przelewu potwierdzającą dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z udzielonej dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (jeśli dotyczy). W treści przelewu niezbędne jest umieszczenie informacji, czego dotyczy zwrot oraz wskazanie wielkości środków i ewentualnych odsetek.


§ 6.
Postanowienia końcowe
 

 1. Dopuszcza się w instytucji kultury łączenie Programu z innymi programami edukacyjnymi dedykowanym uczniom, pod warunkiem, że nie kolidują one prawnie i finansowo lub w inny sposób z  Programem.
 2. Oferta instytucji kultury, dostępna w ramach Programu może  dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych instytucji kultury, z wyłączeniem projektów mających charakter okazjonalny.
 3. O zakresie oferty realizowanej w ramach Programu każdorazowo decyduje Dyrektor instytucji kultury.

Pliki do pobrania

Załącznik program
Witryna muzeumkochanowski.pl używa ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zbieramy również dane dotyczące odwiedzin naszej witryny. Są one w pełni anonimowe i pomagają nam dostosować naszą stroną do Twoich potrzeb.
Rozumiem