II Ogólnopolski Konkurs Literacki „debiutJana”


  • Środa 29 marca 2023
  • facebook share twitter share
II Ogólnopolski Konkurs Literacki „debiutJana”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "debiutJana" na debiutancki tomik poetycki Czarnolas 2023. Do konkursu zapraszamy wszystkich twórców piszacych w języku polskim, którzy nie opublikowali jeszcze własnego tomu poetyckiego. 

Na prace konkursowe czekamy do 3 maja 2023 r. do godz. 24:00 (decyduje data wpływu maila na adres mailowy).

Regulamin 

II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „debiutJana”

na debiutancki tomik poetycki Czarnolas 2023


1. Organizator
    
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „debiutJana” jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Czarnolas 36, 26-720 Policzna, tel. 48 677 20 05, konkurs@muzeumkochanowski.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Paweł Podlipniak.

2. Cele Konkursu
    
Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców, którzy nie opublikowali dotąd własnej książki poetyckiej, propagowanie poezji ambitnej, trudnej, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, popularyzacja twórczości literackiej, rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

3. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w siedzibie organizatora - adres jak wyżej, w trakcie Festiwalu Poezji.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres mailowy organizatora do 3 maja 2023 r. do godz.24.00 (decyduje data wpływu maila na adres mailowy).

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty - jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres mailowy organizatora zestawu 15 wierszy w formie zamkniętego pliku PDF opatrzonego godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnym pliku PDF, również opatrzonym godłem autora, należy zamieścić dane autora - imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Zestawy oznaczone imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Jeśli autor brał udział w poprzedniej edycji konkursu, to zestaw ten musi być odmienny od nadesłanego poprzednio.  Nadesłane wiersze mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej i nagradzane w innych konkursach. 
Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na publikację wierszy w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Wstępnej preselekcji zestawów konkursowych dokona sekretarz Jury Paweł Podlipniak,
Jury konkursu w składzie: Karol Maliszewski, Jacek Dehnel, Jarosław Mikołajewski, Ireneusz Domański, Paweł Podlipniak (sekretarz) oceniać będzie poszczególne wiersze oraz spójność zestawów pod kątem publikacji w postaci tomiku poetyckiego.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 3 000 zł i publikacja tomiku poetyckiego,
II nagroda 2 000 zł i publikacja arkusza poetyckiego,
III nagroda 1 000 zł.
Jury zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych wierszy zauważonych autorów w zinie literacko-kulturalnym Bunkier.
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 11 czerwca 2023 roku telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

6. Przetwarzanie Danych Osobowych

1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, reprezentowany przez Dyrektora. („Administrator”).
 
2.    Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

3.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację wierszy w zinie literacko-kulturalnym Bunkier oraz w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

4.    Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Radosław Szymaszek, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, mail: inspektor@cbi24.pl

5.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu. 

7.    Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 

8.    Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9.    Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu. 

11.    W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.


7. Uwagi dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu.    
 

Witryna muzeumkochanowski.pl używa ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zbieramy również dane dotyczące odwiedzin naszej witryny. Są one w pełni anonimowe i pomagają nam dostosować naszą stroną do Twoich potrzeb.
Rozumiem